Мисия и визия

Мисия на детската градина

МИСИЯТА на Детска градина „Синчец“ е да възпитава, обучава, социализира и отглежда  децата, чрез високо хуманни средства и подходи – иновативна среда, иновативни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.
Тя се основава на въведените добри практики, традициите, запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите,  Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията  и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички  участници в предучилищното образование – децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти – ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.  Цялостната  педагогическа дейност  в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване  на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете. Ето защо детската градина  отглежда и възпитава децата така, че да се чувстват щастливи, свободни да действат съобразно своите потребности и творчески интереси, да се чувстват  подкрепени и спокойни сред своите връстници и учители. Децата да имат свободата да представят и да изразят себе си чрез разнообразни  творчески изяви, да изградят самоувереност. В хода на образователната работа да се осигурява възможност на децата за възприемане с всички сетивни пътища – чувствителния, слуховия, зрителния, тактилния. Информацията да се представя под различна форма – езикова, числова, графична, звукова и др. При заявено желание от родителите  да се осигурят и допълнителни педагогически услуги за децата – дейности съобразно техните интереси. Да се прецизира избора на изпълнителите на тези услуги, дали са професионалисти, дали са достатъчно добри за да продължи устойчиво тяхната дейност, да са познати и известни в образователните среди, да имат положителна оценка от родителите.

Визия на детската градина

ВИЗИЯТА  на ДГ „Синчец” е детска градина на образовани,  компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца- знаещи, можещи, деца с култура и ценности – полезни за обществото. Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано.

Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители

Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, записване и отписване на децата по желание на родителите и групово разпределение, съобразно възрастта на децата.

Знания и умения

Подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.

Приобщаващо образование

обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО. Високо качествена работа на педагогическия  екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието.  Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване  на иновативни техники – мултимедия за постигане на образователните цели. Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата. Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.     Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори  за иновативен образователен мениджмънт. Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата.